Sociaal overleg aan de universiteit

 

Onze dienstverlening kan verschillende vormen aannemen.

Individuele dienstverlening is een belangrijke taak voor onze vakbond. Daarnaast focussen we ons natuurlijk ook op collectieve dienstverlening. Onze verkozen vertegenwoordigers zetelen in enkele belangrijke overlegorganen.

 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het paritair samengesteld overlegorgaan dat de economische en financiële situatie van de universiteit en de eventuele gevolgen ervan voor de tewerkstelling tot haar bevoegdheid heeft.

 

De ondernemingsraad is ook bevoegd voor het arbeidsreglement. Wijzigingen hieraan moeten de wettelijke procedures volgen. Alle hiervan afwijkende arbeidsreglementen of dienstregelingen van afdelingen moeten ook ter goedkeuring aan de ondernemingsraad voorgelegd worden.

 

Maandelijks zitten de werkgever en de werknemersafgevaardigden samen om collectieve problemen en vraagstukken te behandelen. Onze vakbond heeft zo al kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de financiële situatie van de universiteit. Verder….

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) dient te waken over de veiligheid en het welzijn op het werk van haar medewerkers. Als overlegorgaan staat ze mee in voor de opstelling, uitvoering en evaluatie van het preventiebeleid. Het CPBW neemt initiatieven tot verbetering van de werkomstandigheden. Zowel veiligheid in labo’s, ergonomische vraagstukken, psychosociale risico’s als milieukwesties behoren tot haar bevoegdheden.

 

In het CPBW zetelen verschillende personeelsvertegenwoordigers, die naast bovenvermelde taken ook de arbeidsinspectie te woord kan staan indien nodig. Alle leden van het comité zijn dan ook op ieder ogenblik aanspreekbaar.

 

Het CPBW wordt op de hoogte gehouden door andere organen die aan haar rapporteren, waaronder de Dienst Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) en het Coördinatieorgaan Psychosociaal Welzijn.

 

Op de maandelijkse vergaderingen, waar zowel de werkgever als de werknemers aanwezig zijn, wordt er op constructieve wijze samengezeten. Onze vakbond heeft kunnen bijdragen tot verschillende positieve veranderingen op het vlak van ergonomie, hygiëne in de labo’s, EHBO-uitbouw, evacuatieoefeningen en renovatie van gebouwen.

Comité Personeelszaken

In het Comité Personeelszaken (CPZ) is er nauw overleg tussen de syndicale vertegenwoordigers en de werkgeversafgevaardigden over het algemene personeelsbeleid (CAO onderhandelingen) en over individuele dossiers van personeelsleden (o.a. na evaluatie of ontslag). Dit laatste gebeurt in een beperkt comité dat het Subcomité Personeelszaken heet.

 

Hoewel de afstand tussen de personeelsdienst en personeel soms groot is, zowel in ideeën als geografische ligging, tracht het CPZ deze afstand te verkleinen.

Het CPZ werkt als een syndicale delegatie. Er wordt gezamenlijk gezocht naar zinvolle oplossingen waar zowel het betrokken personeelslid als de werkgever zich in kunnen vinden. De werknemer heeft zo toch enige impact op het personeelsbeleid voor individuele dossiers.

Subcomité Personeelszaken

In het SubComité Personeelszaken (Subcomité) is er nauw overleg tussen de syndicale vertegenwoordigers en de werkgeversafgevaardigden over individuele dossiers van personeelsleden (o.a. na evaluatie of ontslag). 

Het Subcomité werkt op een discrete manier. Er wordt gezamenlijk gezocht naar zinvolle oplossingen waar zowel het betrokken personeelslid als de werkgever zich in kunnen vinden. De werknemer heeft zo toch enige impact op het personeelsbeleid voor individuele dossiers.

Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven

Het Medezeggenschapscomité van de Associatie KU Leuven is decretaal opgericht. Het organiseert overleg tussen associatiebestuur en vakbonden.