top of page

Privacybescherming

 
 

Voor zover de cookies je persoonsgegevens verzamelen, treedt het Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV), met zetel in de Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, op als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.

Zie ons privacybeleid voor meer informatie over het ACV als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze website lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels. 

 

Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welke soort ook, marketingdiensten, enz. Al onze personeelsleden zijn een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens. We zijn transparant over de gegevens die we verzamelen. We besteden veel aandacht aan de beveiliging van ons computersysteem.

Disclaimer

 
 

Met deze website willen we:

  • je het ACV beter laten leren kennen: onze structuren, standpunten, services en diensten

  • je basisinformatie verstrekken over aspecten van de sociale wetgeving en arbeidsrecht

  • je online diensten aanbieden via onze e-services.

Aansprakelijkheid

 

We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op deze website  is dus te nemen als eerste advies. Ze  heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze dienstencentra, onze diensten arbeidsrecht, onze beroepscentrales, … Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Daarentegen houden we graag rekening met de kritieken of suggesties die je ons wil overmaken.

Het spreekt overigens voor zich dat deze beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is op de eigenlijke werking van onze diensten, hetzij onze administratieve diensten die instaan voor de uitbetaling van sociale uitkeringen, hetzij onze diensten rechtsbijstand.

Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen hierin geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

 

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van het ACV. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het ACV.

Toepasbaarheid

 

Deze site, en het ACV in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

E-mail disclaimer

 

Als je e-mailberichten en eventuele bijlagen van het ACV ontvangt, weet dat deze vertrouwelijk zijn en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wie zo’n e-mail ontvangt zonder de geadresseerde te zijn, wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij/zij de inhoud ervan niet mag gebruiken zonder toestemming van de afzender.

Als je zo’n e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij je de afzender onmiddellijk te verwittigen en het oorspronkelijke bericht definitief van alle computers en mobiele apparaten te verwijderen en ook alle digitale en papieren kopieën te vernietigen. Het ACV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de ontvangst of het gebruik van dit digitale bericht.

De inhoud van het bericht wordt verspreid onder voorbehoud. Het ACV is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerde of misleidende verklaringen.

Het ACV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en leeft de AVG (GDPR) na. Meer informatie daarover vind je op onze pagina privacybescherming.

Hero-icon-Talk-demo_2x.png

Word lid en krijg toegang tot alle ledenvoordelen en inspraak.

 
bottom of page